7166 Sayılı Teşvike ilişkin Detaylar

Sigortalı yönünden;

 

 1. a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 3. c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

 1. a) Özel sektör işvereni olması,
 2. b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 3. c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

 1. d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 2. e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 3. f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere üç (3) aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

 • 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,
 • 2019/Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,
 • 2019/Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran, aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

               İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Ücret ve Prim Desteği Tutarları

Sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İş yerinin, imalat veya bilişim sektörüne ait iş kolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin (85,28 TL)sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır.

                     DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

*İşe alınan sigortalıların işe giriş bildirgesi verilmeden önce İş-Kur kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

*İşe alındıkları tarihten itibaren 9 ay süresince istihdam devamlılığı sağlanmalıdır. Aksi takdirde yararlanılan ücret destek tutarı, gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri ödenmek durumunda kalınacaktır.

*Ücret Desteğinden faydalandırılacak sigortalıların işe giriş tarihinden itibaren 9 ay istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

* 9 ay süresi tamamlanmadan işten ayrılan-çıkarılan sigortalılar için Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde aşağıdaki işten çıkış kodlarının kullanılmaması gerekmektedir.

  1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

  5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

15- Toplu işçi çıkarma

17- İşyerinin kapanması

19- Mevsim Bitimi

20- Kampanya Bitimi

22- Diğer nedenler

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

 

Destek için bize ulaşabilirsiniz ; inka@inkaik.com

Haberler