Personel Bordro Tasarruf Hizmeti

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen istisnaların mevzuat danışmanlığı ile beraber azami şekilde düzenlenmesini ve kontrol edilmesini sağlıyoruz. 

Neden  İNKA Personel  Bordro Tasarruf Hizmeti almalısınız?

 • Personel giderleri işletmelerin en önemli gider kalemlerinden biridir. Günümüzde sadece SGK giderleri çalışanın brüt ücretinin %32,5’ine denk gelmektedir. 

 • Kanunun sağlamış olduğu istisnaların uygulanması ile bu gider kaleminde önemli ölçüde azalma meydana gelebilmektedir. 

 • Söz konusu tasarrufun sağlanabilmesi için mevzuat desteği ve takip edilebilir bir sistem gerekmektedir.

Alanında uzman kadromuzla, Personel Tasarruf Sistemi’ni mevzuat, düzenleme, takip ve kontrol işlemlerini müşterilerimiz adına en verimli şekilde kurguluyoruz.
 

SGK Rapor Onay Hizmeti

Çoklu SGK sicili  ve çok  çalışanlı iş yerlerinde tüm raporların devamlı kontrol edilmesi ve cezaya düşmeden onaylanması için kolaylık sağlayan bu hizmetimizle, hem personelin işgücü kaybını engelliyor, hem de işlemler süresince firmanın  ceza ile karşılaşmasının önüne geçiyoruz. İşlemlerin manuel yapılmasının yol açtığı gecikmeleri engellerken raporların onaylanmasının hızlı ve doğru şekilde  gerçekleşmesini sağlıyoruz.

İNKA SGK Rapor Onay Programı nasıl çalışır?

 • Program, her gün belirlenen saatte  firma tarafından yetkilendirilmiş e-mail adresine;  SGK sisteminden ilgili işyerlerine ait istirahat raporlarını, kontrol edilmiş sicil ve kişi bazlı olarak listelenmiş şekilde iletir.

 • Firma yetkilisi ilgili raporların program vasıtasıyla onaylanması ve listelenmesi sürecini kendisi yönetir ve bu işlemlerin tamamını saniyeler içerisinde gerçekleştirir.
   

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Yasal mevzuatın  dinamik yapısının sebep olduğu karışıklığı  firmalara sağladığımız profesyonel destek ekibiyle yönetiyoruz,  yasal  süreçlerden doğabilecek riskleri azaltarak müşterilerimize çözümler sunuyoruz. 

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmetini niçin almalısınız?

 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı çalışma hayatımızı düzenlemekle beraber uygulamada karmaşık ve ikincil mevzuatla birlikte takip edilmesi oldukça zorlaşan  bir süreçtir. Bu anlamda kritik ve doğru bilgiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

 • Firmalar İnsan Kaynakları ve Bordro bölümlerinde işinin ehli ekiplerle iş süreçlerini yönetebilmekte ancak karmaşık mevzuat yapısı ve anlık gelişen olaylar, normal iş akışının haricinde ek iş yükü ve sorumluluk yaratarak yetkin personelin dahi tereddütte kaldığı sorunlara neden olabilmektedir.

 • Sorunların meydana gelmesinden sonra danışmanlık almak yerine meydana gelecek sorunların öncesinde düzenlemeler yapılması ve anlık olaylara karşı çözüm üretilmesi hem iş akışınızı koruyacak  hem de ek iş yükünüzü azaltacaktır.


İNKA bu danışmanlık hizmeti ile firmalara;  iş ve sosyal güvenlik süreçlerinin yasal mevzuatlara uygun olarak düzenlenmesini ve yaptığımız analizler  neticesinde tespit ettiğimiz eksikliklerin  herhangi  bir sorun ortaya çıkmadan düzeltilmesini sağlayacaktır.

İNKA ile çalışmanın sağladığı avantajlar:

 • Sorunlara karşı anında çözüm üretiyoruz,

 • Gerekli bilgiye anında ulaşıyoruz,

 • Kurum personellerinin eğitim ve gelişim desteğini sağlıyoruz,

 • Birlikte çalıştığımız kurumların karşılaşabileceği sorunları önceden saptayarak çözümler sunuyoruz,

 • Kurumların verimliliklerini artırıyoruz,

 • Çalışma Bakanlığı ve SGK mevzuatlarına tam uygunluğu sağlıyoruz,

 • Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından uygulanacak yaptırımların önüne geçiyoruz,

 • Çalışanların iş yeri ile olan ihtilaflarını azaltıyoruz.


İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı paket içerikleri

Firmaların tercihlerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak 3 paket sunulmaktadır.

 1. Standart İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Paketi

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve e-posta yoluyla görüş alabilirsiniz,

 • Mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları Bölümünüzü bilgilendiririz,

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik, prosedür, talimat ve yönerge gibi metinlerin hazırlanmasına yönelik katkıda bulunuruz,

 • Şirketiniz tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerimizi yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletiriz,

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda yönlendirmeler yaparız,

 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek verir ve layihaların hazırlanmasında görüşlerimizi bildiririz.
   

 1. Kapsamlı  İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Paketi

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş verir, mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları Bölümü’nüzü bilgilendiririz,

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik, prosedür, talimat ve yönerge gibi metinlerinizin hazırlanmasına katkıda bulunuruz,

 • Şirketiniz tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerimizi yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletiriz,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilişkin zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda yönlendirme yaparız,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca gerçekleştirilecek Teknik ve İdari denetimlerde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi organizasyonunda işverene danışmanlık yaparız,

 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek verir ve layihaların hazırlanmasında görüş bildiririz,

 • Şirket gerekli gördüğü takdirde, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili toplantılarda bizzat danışman olarak bulunarak görüşlerimizi bildiririz,

 • İşçi - İşveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunur, İş Hukuku mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirir ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaları ve tutanakları hazırlarız,

 • Sosyal Güvenlik Kapsamındaki; Sosyal Sigorta, İş Mevzuatı, Toplu Sözleşme ve Sendikacılık konularında danışmanlık yaparız,

 • İşyerinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde (talebe bağlı olarak) yılda bir kez mevzuat denetimini yaparız,

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri yönetime raporlarız.
   

 1. Tam Kapsamlı  İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Paketi

 • SGK ve İŞKUR ve Çalışma Müdürlüğündeki teftiş süreçlerini yürütürüz,

 • SGK ve İŞKUR ve Çalışma Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları ile ilgili itiraz süreçlerini yönetiriz,

 • Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaları yaparız,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaları yaparız,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vb.) tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaları yaparız,

 • Ücret ödemelerini gerçekleştiririz,

 • Ücretten sayılan yan hakların ödeme süreçlerini tamamlarız,

 • Ücretten yapılan kesintileri gerçekleştiririz,

 • Gelir vergisinden istisna edilen ödemeleri yaparız,

 • Sakatlık indirimi bildirimlerini gerçekleştiririz,

 • Çıkış işlemlerinde tazminat, yıllık ücretli izin ve diğer hakedişlerin ödemelerini yaparız,

 • İşverene sağlanan sigorta primi desteği ve uygulamalarını takip ederiz,

 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı desteği ve uygulamalarını takip ederiz,

 • Hafta tatili çalışması ve ücretlendirmesini hesaplarız,

 • Yıllık ücretli izin uygulamalarını takip ederiz,

 • Ulusal Bayram ve genel tatil günü çalışma bildirimlerini yaparız.

 • Mazeret izinlerini (ücretli, ücretsiz) uygularız,

 • Analık izni uygulamaları gerçekleştiririz,

 • Kanunda belirtilen diğer izinlerin takibini yaparız,

 • SGK aylık prim bildirgelerini tamamlarız,

 • Eksik gün bildirimlerini (Ek-10) yaparız,

 • İşe giriş ve işten ayrılış bildirimlerini yaparız,

 • Engelli personel istemi ve bildirimlerini tamamlarız,

 • Aylık iş gücü çizelgelerinin bildirimlerini yaparız,

 • Yabancı uyruklu personel izin başvuruları, takibi ve bildirimlerini (çalışma izni, oturma izni ve prim bildirimi) gerçekleştiririz,

 • Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimini sağlarız,

 • Asgari işçilik hesaplamalarını yaparız,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primi fark işçilik bildirimlerinin incelenmesi, takibi ve itirazlarını gerçekleştiririz,

 • İhale konusu işlerle ilgili teminat çözümleri ve ilişiksizlik belgesinin alınmasını sağlarız,

 • Asgari işçilik süreçleri ile ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulundaki kayıt ve inceleme süreçlerini sonlandırırız,

 • Şirketiniz tarafından İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerimizi yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletiriz,

 • Şirketinizin hazırlayacağı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konularında metinleri inceleyerek katkıda bulunuruz,

 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerimizi yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletiriz,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda firmanıza danışmanlık yaparız,

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili yasal süreçlerde avukatlarınıza destek verir, konuya ilişkin görüş bildiririz,

 • Şirketinizin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerimizi bildiririz,

 • İşçi - İşveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunur, iş mevzuatı uyarınca firmanızın dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirir ve şirketiniz tarafından talep edilmesi halinde yazışmaları ve tutanakları hazırlarız.

 • Sosyal Sigorta, İş Hukuku Mevzuatı, Toplu Sözleşme ve Sendika konularında şirketlere, İşçi ve İşveren Sendikalarına, Hukuk Bürolarına danışmanlık veririz,

 • İşyerinde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yaparak sonuçları bir raporla şirkete sunarız,

 • İş ve Sosyal Güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime bildiririz,

 • Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunur, asgari işçilik incelemelerini yürütür, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınmasını sağlarız,

 • İş sözleşmelerini ve özlük dosyalarını mevzuata uygun olarak hazırlar ve denetleriz,

 • İş kazalarından meydana gelebilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık yaparız,

 • Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü için destek veririz,

 • İşveren ve İşçi arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözümü için çalışırız,

 • İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması için gerekli işlemler hakkında danışmanlık veririz,

 • Toplu işten çıkarmalarda danışmanlık desteği sağlarız,

 • Üst Düzey Yöneticiler ve şirketler arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik, …) koruyucu anlaşmaların hazırlanması ve uygulama sorunlarında çözüm ortaklığı yaparız,

 • Deniz ve Basın İş Kanununa ilişkin danışmanlık hizmetleri sunarız,

 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı hizmetleri veririz.