KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI- İŞLENMESİ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG.VE İNSAN KAYN. TUR. LTD.ŞTİ Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

GİRİŞ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. 

1- AMAÇ

Bu politikanın amacı, İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG.VE.İNSAN.KAYN.TUR.LTD.ŞTİ Şirket) ve sahibi olduğu www.inkaik.com Platform) alan adı ile faaliyet gösteren dijital platform tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Şirket’imiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ’da kişisel verilerin işlenmesinde Şirket’imizin benimsediği temel ilkeler şunlardır:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, ilgili KVKK’ya göre, Şirket’imiz işbu Politika ile yönetilen; adaylarının, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir.

2- KAPSAM

Bu Politika; adaylarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkililerinin, üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Bu politika, KVKK ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır. 

3- POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG.VE. İNSAN. KAYN. TUR. LTD.ŞTİ. uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

4- TANIM ve KISALTMALAR

Şirket: İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG.VE İNSAN. KAYN. TUR. LTD.ŞTİ

Platform: İNKA ULUSAL İSTİHADAM ORG.VE İNSAN. KAYN. TUR. LTD. ŞTİ ’ne ait ve https://inkaik.com/ alan adı ile faaliyet gösteren dijital platform

Üçüncü Taraf/Tedarikçi/ Kişi: Şirket’in hizmet aldığı ve hizmet verdiği şirket ve işbu şirket personeli

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Kişisel Veri Sahibi / İlgili Kişi: Platform’a hizmet sözleşmesiyle üye olan gerçek kişi

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerini işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusunun Kimliği: 19 Mayıs Cad. Golden Plaza k:3 n:3 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim, Mecidiyeköy Vergi Dairesi, 462 033 3364 no’lu vergi mükellefi, İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG.VE İNSAN KAYN. VE TUR. LTD. ŞTİ Şirket, Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

Şirket’imiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket’imiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Şirket’imiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Şirket’imiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Şirket’imiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirket’imiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

5.1-İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Şirket’imiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Şirket’imiz nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirket’imizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenmektedir.

Şirket olarak, kanuni yükümlülüklerimiz ve İŞKUR Mevzuatı gereğince ve istihdam aracılığı faaliyetimizin ifası dolayısıyla bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat gereği, saklamakla yükümlü olduğumuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin; sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle eriştiğiniz en son tarihten itibaren beş yıl süreyle, ____________ aracılığıyla sistemlerimizde saklanacağını bilgilerinize sunarız.

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri,TC Kimlik/uyruk, cinsiyet, medeni durum, askerlik, ehliyet

İletişim Bilgisi: İkametgâh adresi, e-posta adresi, telefon (mobil, ev, iş) numarası, kişisel web adresi, sosyal ağ adresleri

Eğitim Bilgileri: Öğrenim durumu, devam edilen eğitim kurumu ismi, bölümü, tarih aralığı, mezuniyet durumu ve tarihi, öğretim tipi, not ortalaması

Kariyer Bilgileri: Çalışılan firma adı, yeri, web adresi, sektörü, çalışılan pozisyon, tarih aralığı, çalışma şekli, çalışma durumu, ayrılma nedeni, alınan ücret, iş deneyimi, kariyer hedefi, ilgilendiği roller, tercih edilen ülke/şehir, beklenen ücret

Nitelik Bilgileri: Mesleki nitelik / seviyesi, tecrübe senesi, yapılan iş ve projeler, sertifika, yabancı dil, yetkinlik sınavları ve tarihi ile dereceleri

Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, video mülakat görsel ve işitsel kayıtları, kamera foto ve kayıtları, destek ve yardım hattı ses kayıtları

Referanslar: İlgili kişi tarafından verilen kişisel ve kurumsal referans bilgileri, referans isim, çalışılan firma, pozisyon, yakınlık derecesi, telefon ve e-posta bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Paylaşmanız haline foto, uyruk, engellilik durumu, sigara kullanımı, üye olunan topluluklar, ilgi alanları, destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz, video mülakat görsel ve işitsel kayıtları, kamera foto ve kayıtları

Platform /Uygulama Kullanım Verileri: Üyenin kullanıcı adı, üye olduğu tarih, siteye en son giriş zamanı, özgeçmişini en son güncelleme tarihi, özgeçmişini oluşturma tarihi, özgeçmiş linki, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye log-in olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, çalışma durumu (evet/hayır), platformda başlattığı yürüttüğü ve sonuçlandırdığı testler ve sonuçları, adayın mülakat ve istihdam süreçlerine ve sonuçlarına dair aday hakkında eklenen bilgi not ve etiketler, adayın çalışmak istediği sektör adı, son log-in tarihi, uygulamaların kullanılışı bilgisi.

Diğer: Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, ilgi alanları, sosyal ağ bilgileri, hobisi, sigara kullanımı, seyahat uygunluğu, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyalarında bildirilen kişisel veriler, Profil ID, Log-in ID, IP adresi, log kayıtları

İsteğe Bağlı Olarak Üyenin Girdiği Bilgiler: Üye olunan topluluklar, ilgi alanları, hobileri, doğum yeri, kişisel web adresi, açık ikametgâh adresi, ev adresi, iş cep telefonu, sosyal ağ bağlantıları, kariyer hedefi, ilgilendiği pozisyonlar, tercih edilen şehir ülke, beklenen ücret aralığı, meslek, unvan, mesleki nitelikler, yapılan işler ve projeler, referanslar, özgeçmiş fotoğrafı bırakma, TC. Kimlik numarası, engelli olma durumu, engelli olma durumu açıklanırsa engellilik yüzdesi ve engellilik durumu ile ilgili açıklama, sigara kullanımı, seyahat durumu, ehliyet bilgisi, alternatif cep numarası, alternatif e-posta adresi, özgeçmişe eklenen her türlü ek bilgi.  Bu bilgiler üye tarafından girildiyse, bu verilerin de işleneceğini önemle hatırlatırız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

-Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirket’imizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
-Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirket’imizin iştigal konusu faaliyetlerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması
-Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
-Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirket’imizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
-Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket’imiz tarafından işlenmesi
-Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenmesinin Şirket’imizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
-Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’imiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
-Şirket’imiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı
Şirket’imiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Şirket’imiz, kişisel verileri; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlemektedir.

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
• Şirket’imiz müşterilerinin, iş ortaklarının memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve icrası
• Şirket’imizin iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
• Etkinlik yönetimi
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
• Hukuk işlerinin takibi
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
• Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi
• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
• Şirket’imizin sunduğu hizmetlerin Satışı sonrasındaki destek hizmetleri
• Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Şirket’in  operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Şirketler  Hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
• Hizmet Tedarik edilen 3. Kişi şirketlerin yönetimi, bu süreçlerin planlanması ve icrası
• Şirketi’miz iştigal konusu olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası
• Şirketi’mizin hizmetlerinin operasyonu süreçlerinin planlanması ve icrası
• Şirketi’mizin hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirketi’mizin hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
• Şirketi’mizin hizmetlerinin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
• Şirketi’mizin hizmetlerinin tanıtım ve/veya pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
• Yetenek – kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Şirketimiz, sahibi olduğu internet sitesinde, üçüncü parti programlar, veya inopsis.com.tr isimli sitemiz üzerinden erişilen platformlarda, internet sitemizin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunmak, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıkları (cookie, çerez) yerleştirmektedir. Buna ilişkin Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar, ‘Çerez Politikamız’ metni https://inkaik.com/ sayfasında mevcuttur.  

6- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

• Şirketimiz müşterilerine, iş ortaklarına,
• Şirketimiz tedarikçilerine,
• Şirketimiz iş ortaklarına,
• Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini Kanunun 6. maddesinde belirtilen şekilde ve kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası olan durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini (KVK Kurulu tarafından öngörülen önlemleri de alarak) yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Şirket ve/veya Platform’a başvurmanız ve Hizmet Sözleşmesini imzalamanız halinde, başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

• İstihdam yaratmak, staj yapmanızı sağlamak, MT, tam zamanlı, yarı zamanlı , geçici süreli istihdam yaratmak ve işe yerleşme sürecinize destek vermek,
• Yetkinliklerinizi geliştirmeye fayda sağlamak, özgeçmişinizi güçlendirmek amacıyla, size fayda sağlayabilmesi için Şirket tarafından veya 3. partiler tarafından sağlanan test ve eğitim hizmetlerini sunmak ve ilgili bildirimleri ve yeni gelişmeleri haber vermek,
• İşe alım sürecinizde size destek olabilecek içeriklerin, bildirimlerin iletilmesini sağlamak,
• Size iş bulmak, işveren müşterilerimizin de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleştirme yapmak
• Özgeçmişinizi, başvuru yaptığınız veya özgeçmişinizle örtüşen istihdam arayışında olan işverene aktarmak,
• Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
• Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
• Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde Platform hesabınızı incelemek,
• Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak
• Mobil uygulamalarımıza girişinizi kolaylaştırmak
• Yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek
• Anket ve yarışma düzenlendiğinde, adaydan geri bildirim almak
• Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak
• Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
• Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
• Güncel uygulamalarımızı geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak
• Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
• KVKK kapsamında zorunlu bulunan hukuki hallerde,
• İşveren müşterilerimiz için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek
• Üyelerle gerektiğinde temas kurmak
• Genel Başvurunuz kapsamında istihdam olanaklarınızı arttırmak, staj yapmanızı sağlamak, MT, tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici süreli istihdam yaratmak için  özgeçmişinizi incelemek ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesini sağlamak, işveren müşteriyle paylaşmak
• Değerlendirme süreci içerisinde genel başvuru ya da şirkete özel başvurularınız kapsamında sürece dair gerçekleştirilen video mülakatı, aldığınız test sonuçları, değerlendirme merkezi araçlarının sonuçları, raporları, anket sonuçlarını paylaşmak
• Özgeçmişinize alınan notların, işverenin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için işverenle paylaşmak
• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit etmek
• Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizi kaydetmek
• Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi imzaladığınız Hizmet Sözleşmesi kapsamında, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler)le paylaşmak

Hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

7- KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

Şirketi’miz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

8- KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Şirketi’miz KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin;

• hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
• hukuka aykırı erişimi önlemek,
• muhafazasını sağlamak,

için her türlü teknik ve idari tedbir almakla yükümlü olduğunu beyan eder.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

• Veri kayıt sorumlusu sıfatıyla, Şirket’in verilerini toplayan ve depolayan 3. parti firmanın teknik altyapı ve işleyişinin KVK Kanuna uygunluğuna dair periyodik bilgilendirme almak
• Şirket web sitesi ve Platform alt yapısının ve süreçlerinin denetlenmesini sağlamak,
• Alınan teknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlemek

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

• Kişisel verilerin Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonu yapmak,
• Çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmek ve eğitmek
• 3.parti veri işleyici ve/veya veri kayıt sorumlusu firmaların kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemek.
• Çalışanları ile yapmış olduğu sözleşmelerde, belgelerde veya politikalarda, Şirket çalışanları tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almak.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler almak, alınan önlemler periyodik olarak güncellemek ve yenilemek.
• Şirket adına veri işleyen çalışanların ve/veya Şirket’in verdiği yetki ile veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümlerini devreye almak, yetkisiz erişim ve kullanımını engellemek

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

  • Şirket çalışanlarının, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmek,

  • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklemek,

  • Şirket’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, kişisel verilere erişimin ne şekilde ve hangi işleme amacı doğrultusunda kimlere verilmesi gerektiğine ilişkin iç politikalar oluşturmak.

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

  • Veri kayıt sorumlusu sıfatıyla, Şirket’in verilerini toplayan ve depolayan 3. parti firmanın teknik altyapı ve işleyişinin KVK Kanuna uygunluğuna dair periyodik bilgilendirme almak

  • Veri kayıt sorumlusu sıfatıyla, Şirket’in verilerini toplayan ve depolayan 3. parti firmanın kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin geliştirdiği sistemlere dair periyodik bilgilendirme almak ve denetim mekanizması oluşturmak 

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

  • Veri kayıt sorumlusu sıfatıyla, Şirket’in verilerini toplayan ve depolayan 3. parti firma ile olan sözleşmelerde, ilgili firmanın kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer vermek,

  • Veri kayıt sorumlusu sıfatıyla, Şirket’in verilerini toplayan ve depolayan 3. parti firmanın, kişisel verileri uygun şekilde muhafaza edilmesine ve silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin önlemleri almalarını sağlamak ve bu faaliyetleri denetlemek

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi Şirketi’miz;

  • KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli periyodik denetimleri yapmaktadır. Bu denetim sonuçları ve Şirket’in iç işleyişi kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

  • Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

  • Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almaktadır.

9- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereğince, ilgili kişi;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
• Kişisel veri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilmek,
• Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini talep etmek,
• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini istemek,
• İşlenen verilerin münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinin sonuçlarına, bu sonuçlar kişinin(adayın) aleyhineyse, sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etmek
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi haklarına sahiptir.

İlgili kişi, kimliğini ispat etmek kaydıyla haklarına ilişkin taleplerini Şirket’imize şahsen iletebilir. Şirket’imiz, kişisel verileriniz ile ilgili talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket’imiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVKK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem(ler) belirlenene dek, İNKA ULUSAL İSTİHDAM ORG.VE İNSAN. KAYN. TUR. LTD.ŞTİ 19 Mayıs Cad. Golden Plaza k:3 n:3 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresine yazılı ve ıslak imzalı, güvenli elektronik imza veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve mobil imza kullanarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (Otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Güncelleme, Değiştirme ve Sildirme 

Hizmet Sözleşmesi’ni imzalayarak üye olduğunuz Platform’umuzda, üyemizin dışında, Şirket’imiz dahil, hiçbir şirketin, üyenin kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girerek oluşturduğu kişisel verilerine müdahale etmesi teknik olarak mümkün değildir. Kişisel veri sahibi, veri kayıt sistemimizin teknik gereklilikleri sebebince, kişisel bilgilerini ancak kendisi güncelleyebilir, değiştirebilir ve/veya silebilir.

Güncelleme ve değiştirme işlemleri için, üyenin, kullanıcı adı ve şifresiyle Platform’a giriş yapması yeterli olacaktır. Platform’da mevcut bulunan özgeçmişinizi, ne zaman isterseniz güncelleyebilirsiniz.  Özgeçmişini güncellediğiniz tarihten itibaren, özgeçmişiniz, işverenler tarafından yeni güncellenmiş haliyle görüntülenecektir. Özgeçmişinizi güncellemeden evvel başvurduğunuz işverenlerde bulunan özgeçmişinizde, işverenler tarafından en son güncellemeleri ile görüntülenecektir.

Platform’a üye olmak suretiyle paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, ancak şahsınızın hesap kapatma işlemini gerçekleştirmesiyle mümkün olup, tüm kişisel verileriniz kapatma işlemi ile sistemimizden silinecek, üyeliğiniz iptal edilecek ve özgeçmişiniz kalıcı olarak sistemden kaldırılacaktır. Sistemimiz gereği, üye hesabını silme yetkisi sadece üyeye aittir. 

Hesabınızı kapatmanız durumunda gerek Platformu’muz gerekse aktif süreç devam ettirdiğiniz işverenler özgeçmişinize ve yaptığınız başvurulara artık erişemeyecektir. Hesap kapatma işlemi güvenlik gerekçesiyle, hesap kapatma emri verildikten sonra 24 saat içerisinde yapılacaktır. Bu süre zarfında hesap kapatma işlemini iptal edebilirsiniz. Bu süre dolduktan sona hesabınız silinecektir.

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

10- DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve Şirket’e bağlı sitelerde de yayınlanacaktır.

11- GÜNCELLEME PERİYODU
Şirketin ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda değişiklik yapılması durumunda işbu durum verileri kayıt altına alınan üyelerimize kaydoldukları yol ile bildirilecektir.

12- YÜRÜRLÜK
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.