İK Süreç Analizi

Şirketlerin insan kaynakları stratejilerini daha verimli hale getirmek amacıyla mevcut insan kaynakları fonksiyonlarını inceleyerek analiz raporu hazırlıyoruz. Mevcut kaynakları göz önüne alarak oluşturduğumuz analiz raporu sonucu ile insan kaynakları fonksiyon ve politikalarının çalışanların verimliliğine ve organizasyonel yapının sürdürülebilirliğine katkı vermesini sağlıyoruz. 

Süreçler

 • İK Süreçleri için analiz

 • İK yapılanması tespiti
   

İnsan Kaynakları Organizasyonel Planlama

Şirket ve çalışanların değişime uyumunu sağlanarak, geliştirilen sistemlerin uygulamadaki verimliliğinin artırılmasına yönelik 4 adımdan oluşan organizasyonel bir yapılanma planı oluşturuyoruz. 

Planlama

 • Mevcut IK Süreç Analizi

 • Saha Çalışması

 • Görüşme Sonuç Raporu

 • İş Süreçlerine Başlanması ve Takvimlendirme


Süreçler

 • Organizasyon Şeması

 • Unvan Optimizasyonu

 • Oryantasyon Yönetimi

 • Kişilik Envanterleri
   

İş Analizi ve Görev Tanımları

Şirketin mevcut organizasyon yapısını analiz ederek, hedef organizasyon modelini belirliyoruz ve bu modele göre planlı görüşme tekniği kullanarak tüm pozisyonların iş analizlerini yaparak çalışanların görev tanımlarını oluşturuyoruz.

Süreçler

 • İş Akışlarının Çizilmesi

 • İş Analizi

 • Görev Tanımları
   

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

Şirket organizasyon yapısına uygun olarak iş analizi ve
görev tanımları çıktıları ile iş ailesi ve iş büyüklüğünü belirliyoruz. Şirket içi denge,
bireysel performans sonuçları, piyasa ücret verileri ve ekonomik gösterge girdilerini kullanarak adil ve rekabetçi bir sisteme dayanan ücret bantları oluşturuyoruz.  

Süreçler

 • İş Büyüklükleri Ölçümü

 • Ücret Bant Sistemi

 • Yan Haklar
   

İK Prosedür Yönetimi

Yönetmelik ve prosedürleri, kanun ve mevzuatlara uygun olarak kontrol ediyoruz, yayında olanları revize ediyor ve şirket ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme çalışmaları yapıyoruz.

Süreçler

 • İK Yönetmelikleri

 • İK Uygulama Prosedürleri
   

Performans Yönetimi

Çalışanların bireysel performanslarının ve kurumun verimliliği ile etkinliğine yaptığı katkının kurum hedefleri doğrultusunda ölçümlenmesini gerçekleştiriyoruz. Planlama yoluyla kurum ve çalışan performansını yönetiyor ve geliştirmeye çalışıyoruz.

Çalışan performansı ve şirket performansı esaslarını dikkate alan performans yönetim sistemimiz, şirketin yapısal özelliklerine göre 2 farklı unsurdan oluşmaktadır. 

 1. Hedef Bazlı Performans Sistemi 

 2. Hedef + Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi.

Süreçler

 • İş Büyüklükleri Ölçümü

 • Ücret Bant Sistemi

 • Yan Haklar
   

Kariyer Yönetimi

Şirket organizasyon yapısı ile mevcut personelin nitelik, potansiyel, performans ve yetkinlik profillerinin birbirine uygunluğunu şirket hedefleri doğrultusunda değerlendiriyoruz. Kariyer yönetimi ile çalışanın bulunduğu durumun farkında olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi ve kendini geleceğe hazırlamasını sağlıyoruz.

Süreçler

 • Kariyer Haritaları

 • Terfi Sistemi

 • Yedekleme Sistemi
   

Eğitim Yönetimi

Çalışanların yaptıkları işler ve uzmanlık alanlarının gelişimi için iç eğitim yada dış firma eğitimleri ile desteklenmeleri amaçlıdır. Çalışanların bulunduğu pozisyonda üstlendiği görevleri yüksek performansla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bakış açısı, bilgi ve becerileri yansıtan davranışları destekleyecek eğitimlerdir.

Süreçler

 • Teknik Eğitimler

 • Yetkinlik Eğitimleri
   

Çalışan Memnuniyet Anketi

Çalışanların kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini ve kuruma bağlılıklarını ölçümleyerek çalışanların bağlılıklarını artıracak aksiyonları planlıyoruz. Şirket içinde mevcut yapıyı analiz ederek fırsat ve tehditleri buluyor, verimliliğin ve iş performansının artırılmasına yönelik gelişme alanlarını belirliyoruz.  Yapılan uygulamaların etkinliğini ölçmeyi sağlayan bu anketleri, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada kullanıyoruz.
 

YÖK ve İK Danışmanlığı

Vakıf Üniversitesi, insan kaynakları ve bordro bölümlerinde iş süreçleri uzman ekiplerle yönetilen yapılar olmasına rağmen, YÖK mevzuat yapısı ve anlık gelişen olaylar normal iş akışı haricinde ek yük ve sorumluluk yaratarak yetkin personelin dahi tereddütte kaldığı durumlara neden oluyor. Bu süreçlere hâkim kadromuzla süreçlerin yapılandırılmasını sağlıyor ve mevcut süreçlerin kontrolü ile verimli bir süreç yönetimi gerçekleştiriyoruz.